Pravila o privatnosti

I. O pravilima privatnosti

Ova pravila privatnosti (daljeu tekstu: “pravila”) objašnjavaju kako Presido d.o.o., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb, OIB: 41687433318 (dalje u tekstu: ” Presido  d.o.o.”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici www.gdprkonferencija.hr  i koji su Presido d.o.o.-u dostupni korištenjem spomenute web stranice.

Presido d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se ona koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Presido d.o.o.  je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Presido d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.gdprkonferencija.hr   zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Naziv tvrtke: Presido d.o.o.
Adresa: Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
E-pošte : info@presido.hr

II. Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Presido  d.o.o. osobne podatke prikuplja radi jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, kvalitetnijeg izvršavanja usluga, obrade upita vezanih uz izvršavanje usluge putem Internet obrasca te drugih vrsta tehničke podrške, a osobito za ostvarivanje usluge tržišnog komuniciranja, odnosa s javnošću i organizaciju događaja ˝Zaštita osobnih podataka- stanje i perspektive nakon stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka˝.

Informacije koje Presido d.o.o. prikuplja o Vama kao našim korisnicima su informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite našu web stranicu ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete jasne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu.

Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim uslugama, ponudama i promocijama prilikom organizacije događaja i/ili edukacija, prilikom prijave na kontakt obrazac koji ispunjavate ukoliko želite sudjelovati na konferenciji ˝Zaštita osobnih podataka- stanje i perspektive nakon stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)˝ tražit ćemo vas da pristanete na slanje promotivnih ponuda vezanih uz usluge koje nudimo.

Prilikom prijave na sudjelovanje na konferenciji ˝Zaštita osobnih podataka- stanje i perspektive nakon stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)˝ (dalje u tekstu: Konferencija)  tražit ćemo vas te, s tim u vezi, u svrhu prijave na predmetni događaj, obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, email, kontakt, IP adresu, naziv tvrtke/organizacije u kojoj radite i/ili koju zastupate i poruku u koju unosite sadržaj kojim nas nešto želite pitati I/ili nam nešto poručiti. Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Presido d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri.

III. Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.gdprkonferencija.hr   kao što su popunjavanje obrascaprijave za sudjelovanjem na Konferenciji, traženje informacija o uslugama i slično Presido d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke. U svakom slučaju ukoliko vas budemo tražili dodatne podatke isto ćemo vam i naglasiti.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Presido d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.gdprkonferencija.hr , unaprijedio rad web stranice www.gdprkonferencija.hr , stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.gdprkonferencija.hr .

Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.gdprkonferencija.hr , Presido d.o.o. prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime i prezime, adresu e-pošte, kontakt, IP adresu, naziv tvrtke/organizacije koju predstavljate te sadržaj poruke koji nam ostavljate. Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što su knjigovodstveni servisi, informatička podrška odnosno društva koja su povezana sa Presido d.o.o.-om, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Presido d.o.o., a o čemu Presido d.o.o. vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

IV. Kakva prava na privatnost imate?

Presido d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Presido d.o.o. slanjem e-poruke na info@presido.hr.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od nas zatražiti sljedeće:

da vam omogućimo pristup vašim osobnim podacimaPresido d.o.o. možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
da vam osiguramo kopiju osobnih podatka koje čuvamoMožete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
zatražiti ispravak pogrešnih podatakaŽelimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
zatražiti brisanje osobnih podatakaMožete tražiti da zaustavimo obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke  ugovorne obveze prema vama, Presido d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podatci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunostiAko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatkeSjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju  Presido d.o.o. smatra legitimnom.
zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Presido d.o.o. prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite Presido d.o.o. kontakt podatke.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite Presido d.o.o. kontakt podatke.

V. Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga  (trusted service provider).

Presido d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Presido d.o.o.-a.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Presido d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Presido d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Presido d.o.o. na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvan sudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Presido d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

VI. Da li Presido d.o.o. razmjenjuje podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Kao što znate, Presido d.o.o. surađuje s drugim kompanijama npr. u organizaciji predmetne konferencije surađuje sa Razvojnom organizacijom zaštite potrošača. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU te koji osiguravaju adekvatnu razinu zaštiteu skladu s EU zakonodavstvom.

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Presido d.o.o.-a. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

VII. Koliko dugo će Presido d.o.o. zadržati vaše osobne podatke?

Presido d.o.o. neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

VIII. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koristite naše web stranice.

Kako bi održavali  web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Presido d.o.o.  koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

IX. Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Presido d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti odnosno Pravila privatnosti.

Presido d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

X. Marketing

Presido d.o.o. bi vam želio poslati informacije o našim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći svoja prava iz poglavlja IV. ovih pravila.

XI. Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu  danom objave na Internet stranici.

Presido d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.